rogepa-logo-home
rogepa-logo

Proiect 2008 (Phare/2005/017-553.04.02)

Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

Proiect phare:
Creşterea competitivităţii în turism-servicii prin formare continuă internă

Partener : Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca - Centrul de Dezvoltare Universitară (UBB-CDU)

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea resurselor umane din turism-servicii pentru a deveni mai eficiente, prin formare profesională. Cele 5 cursuri vor micşora deficitul de competenţe identificat, fapt care va conduce la creşterea adaptabilităţii grupului ţintă la noile cerinţe de pe piaţa muncii.

Aceste obiective vor fi atinse prin derularea următoarelor activităţi:

Activităţi

A1. Organizarea echipei manageriale şi de implementare(personal, grafic de lucru, responsabilităţi)

A2. Achiziţia de bunuri şi echipamente (pentru dotarea sălii de training şi organizarea punctului de lucru)

A3. Informare regională şi selectare beneficiari direcţi (identificare beneficiari, baza de date, cooptarea specialişti)

A4. Identificarea nevoilor de formare din firmele selectate, realizarea pachetelor de instruire şi autorizarea lor (analiza de nevoi ,chestionare, dosare de autorizare, pachete de instruire)

A5. Implementarea / Desfăşurarea programelor de formare/calificare

A6. Diseminarea rezultatelor/vizibilitate

Impresii după finalizarea proiectului

Proiectul a promovat învăţarea pe parcursul întregii vieţi ca parte a managementului resurselor umane din turism-servicii, cu accent pe dezvoltarea de departamente funcţionale de formare internă care să conducă la creşterea cunoştinţelor şi a competenţelor sau dobândirea de competenţe noi, în concordanţă cu necesităţile identificate pe piaţa muncii în domeniu.

Implementat in Regiunea NV, judeţele Cluj si Maramureş, prin activităţile sale, proiectul participă la creşterea potenţialului economic şi social de la nivel local şi al regiunii de dezvoltare N-V, în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare (PND), în strânsă corelaţie cu politicile latest

Grupul ţintă a fost format din personalul de la toate nivelurile manageriale şi cel operativ din întreprinderi de stat sau private, din sectorul turism-servicii, din Regiunea Nord-Vest, judeţele Cluj şi Maramureş, 90 dintre aceştia urmând programe de formare profesională.

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au condus pe lângă creşterea nivelului profesional al celor implicaţi în derularea programelor de formare şi la implementarea ideii că formarea profesională continuă (FPC) este un instrument pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor şi o garanţie a continuităţii şi dezvoltării activităţilor întreprinderii.

Beneficii:

Proiectul a favorizat:

Cursul de Managementul proiectelor, pe lângă competenţele din standardul ocupaţional, a dezvoltat şi competenţe de utilizare a aplicaţiilor informatizate, prin instruire în utilizarea softului MS Project. Acest lucru a adus valoare adăugată activităţii de formare şi proiectului. Prin participarea la cursul de Designer pagini web, reprezentaţii firmelor au dobândit competenţe de întocmire/actualizare a unor pagini de prezentare a instituţiilor din care provin îmbunătăţind activitatea de marketing a acestora.

Implementarea proiectului în zonele vizate a creat premisa identificării şi dezvoltării altor activităţi specifice domeniului de formare profesională prin posibilitatea iniţierii unor colaborări cu alte societăţi. Nevoia de ridicare a gradului de competenţe datorate fenomenului tot mai accentuat al concurenţei identificate în domeniul vizat oferă un potenţial multiplicator prin însăşi nevoia de adaptare a mediului de afaceri la cerinţele pieţei în speţă la exigenţele crescute solicitate de către turist.

Elementele proiectului care pot fi reluate şi extinse au fost identificate astfel:

© 2012 Rogepa srl. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii